Om FetFilm

FetFilm är ett forum för konstfilm som startades utifrån en vilja att skapa en plattform där ny-, o- och e- tablerade filmmakare och konstnärer kan visa film på en fet duk inför en engagerad publik på en plats med rum för diskussion. Genom att ta konstfilmen ut ur gallerirummet och placera den i miljöer där den får möjlighet att breda ut sig hoppas vi kunna presentera den för en bredare publik samt utforska de parametrar rörlig bild alltid förhåller sig till, med speciellt fokus på mötet med en publik och den kollektiva upplevelse en filmvisning innebär.

FetFilm är kringflyttande och samarbetar med aktörer som verkar på platser där vi tror att det vore intressant att visa film. Genom open calls samlar vi in de verk som visas under de screenings vi arrangerar. Tanken med våra open calls är inte att välja bort, utan att hitta filmer som på ett eller annat sätt blir intressanta att sammanföra. De bidrag som inte blir utvalda hoppas vi kunna visa i framtiden då nya filmer tillkommit genom nya open calls. FetFilm vill skapa ett utrymme som kanske kan beskrivas som semiprofessionellt, där folk kan mötas över sitt intresse för film, gemensamt utforska mediet och lära av varandra.

FetFilm is a forum for artists’ moving image that was founded with the aim of creating a platform where both emerging and established filmmakers can showcase their films on a big screen in front of an engaged audience, in a space conducive to discussion. By taking video works out of gallery settings and placing them in environments where they have the possibility to expand, we hope to present them to a wider audience and explore the parameters inherent to moving images, with a particular focus on the interaction with the audience and the collective experience of watching film together.

FetFilm is itinerant and collaborates with individuals and organizations operating in locations where we believe it would be interesting to screen films. Through open calls, we collect the works that are shown during the screenings we organize. The intention of our open calls is not to exclude but to find films that can be intriguing to bring together in various ways. The submissions that are not selected for screening are hoped to be showcased in the future when new films are added through subsequent open calls. FetFilm aims to create a semi-professional space where people can gather based on their shared interest in film, collectively explore the medium, and learn from one another.